Питали смо санитарну инспекцију
15
May

Питали смо санитарну инспекцију

Ко је надлежан за исправност воде на јавним местима?

Јединица локалне самоуправе је дужна да створи услове за обезбеђење комуналне делатности-снабдевања водом за пиће на својој територији. Она је оснивач јавно комуналног предузећа за обављање послова комуналне делатности. Јавно водопривредно предузеће, које обавља послове јавног водоснабдевања, предузима мере за обезбеђење здравствене исправности воде за пиће и предузима мере за обезбеђење техничке исправности уређаја у јавним водним објектима.

Уколико  је овлашћена здравствена установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да је вода за пиће са јавне чесме здравствено неисправна,  јединица локалне самоуправе је у обавези да обавести  кориснике истицањем обавештења „вода није за пиће“.

Санитарни инспектор контролише да ли се врши испитивање здравствене исправности воде за пиће и да ли је постављено обавештење „вода није за пиће“, уколико вода за пиће није здравствено исправна.